Zvivakashure zvechiRungu

2

Muchidzidzo chino, tichabata zvisazitavanhu zvechiRungu, nemamwe manzwi, zvivakashure zvechiRungu. Mazita echiRungu emunhu anowanzo dzidziswa mugiredhi rechipfumbamwe kana gumi regiredhi Chirungu makirasi sekudzokorora muzvikoro zvepamusoro.Yakawanda Sei Mazita Emunhu echiRungu?

Dzidza chirungu Zvakangodiwawo kudzidza mutauro uyu nemazvo sezvaunofanirwa. Panguva ino, chimwe chezvidzidzo zvekutanga chatinosangana nacho muzvidzidzo zveChiRungu kubva kuchikoro chepuraimari chisazitavanhu. Zvivakashure zvechiRungu; mumabhuku akawanda zvisazitasingwi zvemunhu inopfuura as.

Zvisazitavanhu (zvinoreva mazwi anotora nzvimbo yemazita emunhu)chisazita chemunhu) ane zita. Mazita echiRungu emunhu ari nyore kunzwisisa. MuchiTurkish, tinogona kushandisa mutsara wekuti "akabuda kunze kweguta" pakuvaka mutsara wekuti "baba vangu vakabuda muguta". Muchidimbu, tine mukana wekuti "akaita izvi", "akaendako" pasina kukanganisa zvinorehwa nemitsara. “Iye” mumitsara yakadaro chisazita chemunhu.MuChirungu, sezvakangoita muchiTurkey, kune marudzi matanhatu akasiyana, matatu ari mumwechete uye matatu akawanda. chisazitasingwi chemunhu zvinotora nzvimbo. Zvisinei, mumwechete zvisazitavanhu “o” pakati; zvakare yakakamurwa kuita matatu. Nemamwe manzwi, zvisazitavanhu zvitatu zvakasiyana-siyana zvinoshandiswa: zvechirume, chikadzi uye nezvezvinhu nemhuka. Panguva ino, musiyano pakati peTurkey neChirungu unobuda. Nepo "iye" richishandiswa kureva Ahmet, Ayşe uye katsi muchiTurkey, chisazita chemunhu chakasiyana chinoshandiswa kumunhu kana chinhu chimwe nechimwe muChirungu.

Zvivakashure zvechiRungu iripo mumamiriro matatu akasiyana. Nominative; Nepo chinangwa chiri chirevo chinoita basa, ndiko kuti, mune inominative kesi, inomiririra hunhu hwemunhu anonangidzirwa kubasa.


WANA 1000 TL PAMWEDZI KUBVA PAINTANETI KUTENDA KUTI MARI YEKUCHENGETEDZA MARI.

Dzvanya, TANGA KUITA MARI KUBVA MUFONI YAKO


Nominative Pronouns

nominative pronouns; zvinoreva zvisazitavanhu zvinozivikanwa nemunhu wese. Saka ndiwo mazita echirungu atinoziva. Iwo anotevera.

 • Ini - ini
 • iwe - iwe
 • Iye - Iye
 • she-O
 • izvi -
 • Isu - isu
 • iwe - iwe
 • ivo - ivo

Tinogona kutsanangura zvisazitavanhu nemienzaniso yakasiyana-siyana.

 • Ndiri kudzidza Chirungu panguva ino.
 • Uri munhu akanaka.
 • Haafariri kurara kwemaawa.
 • Aiva nemagiredhi akanaka pachikoro chesekondari.
 • Icho chinyoreso. Usashandise.
 • Tiri kuenda kunoona mbuya vedu svondo rinouya.
 • Uri kuzobatana nesu here?
 • Havadi kuuya kuchikoro.

Chinangwa Chirevo

Rinoreva zvisazitavanhu izvo zvinoreva kunaanirwa basa.

 • ini - ini, ini
 • Iwe - iwe, iwe
 • Iye, iye, iye
 • Iye - iye, iye
 • iye - iye, iye
 • isu - isu, isu
 • Iwe - iwe, iwe
 • Ivo - ivo, ivo

Zvivakashure zvezvinangwa Tinogona kutaura mienzaniso yakawanda.

 • Ari kutaura nezvangu!
 • Handidi kutaura newe!
 • Mudzidzisi wedu wepuraimari haamudi
 • Tolga akamutsvoda. Kuita kwese kwaishamisa.
 • Ndipe kuno! Ndiyo boardmarker yekirasi yedu.
 • Baba vangu vakatinyepera. Haana kudzoka kupera kwemwedzi.
 • Hazvina basa newe! Ndapota taura nezvebhizimisi rako!
 • Sarah haana kuvadaidza nekuti aive anetsana naMelisa.

Possessive Pronouns

muridzi zvisazitavanhu vanozivikanwa sa

 • Yangu – yangu
 • yako - yako
 • Kunzwa - kwake
 • Yake - yake
 • yake - yake
 • Yedu - yedu
 • yako - yako
 • yavo - yavo

Vadzidzi vakawanda vanoona zvakaoma kunzwisisa zvirevamwene Tinogona kutsanangura nyaya yacho nemienzaniso mishoma!

 • Unoziva here kuti notebook nderangu?
 • Foni yangu haisi kushanda! Ndapota ndipe yako!
 • Imba iri pakona ndeyake.
 • Bhegi repink nderake.
 • Haufanire kutonga bhuku nebutiro raro.
 • Imba iyi ndeyedu. Unogona kuuya chero nguva yaunoda.
 • Chisvusvuro ndechako. Iwe unogona kudya ikozvino.
 • Katsi ndeyavo. Inoyevedza zvikuru.


Collective Rondedzero yeChirungu Personal Pronouns

 • Ini: Ini / Yangu: Yangu / Me: Ini, Ini
 • Iwe: Iwe / Wako: Wako / Iwe: Iwe, Iwe
 • Iye: Iye / Kunzwa: Kwake / Iye: Iye, Iye
 • Iye: Iye / Hers: Hers / Her: Iye, Iye
 • Iyo: Iye/Iyo: Iye, Iye/Hapana chisazita chokuti “wake” chemhuka dzisina upenyu!
 • Isu: Isu / Yedu: Yedu / Isu: Isu, Isu
 • Iwe: Iwe / Wako: Wako / Iwe: Iwe, Iwe
 • Ivo: Ivo / Vavo: Vavo / Ivo: Kwavari

Mienzaniso Mitsara yeChirungu Personal Pronouns

Kunzwisisa zvisazitavanhu Zvakakosha kudzidzira panzvimbo yako. Panguva ino, tichaedza kujekesa nemienzaniso kuitira kuti iwe unzwisise nyaya yacho.

 • ….. ndakagara pasofa.

Sezvaunogona kufungidzira, chirevo chemunhu "ini" chinofanira kuuya chisina chinhu mumutsara uyu. Munhu wekutanga mumwechete conjugated vhezheni yechiito chekubatsira kuva ndi "am". Naizvozvo, chiperengo chakarurama chemutsara; Zvichave "ndakagara pasofa".

 • ….. vari kuona TV. Hatifaniri kuvakanganisa.

Chisazita chemunhu "Ivo" chinofanira kuuya pasina chinhu. Izwi rokuti "iwe" rinogona kuuyawo. Zvisineyi, tinogona kutaura kuti chisazita chemunhu chinodiwa pano ndicho chivakashure chemunhu wechitatu “Ivo”, sezvo mutsara wekuti “hatifaniri kuvakanganisa” uchiteverwa.

 • Vari… vanobva kuTurkey? Handisati ndambokuona.

Nzvimbo iri pano ndi "Iwe". chisazita chemunhu wechipiri muumwe Unofanira kuuya. Chisazita chokuti “ivo” vanogona kuuyawo. Zvisinei, tinonzwisisa kuti munhu ari kurehwa pano ndiye munhu wechipiri muumwechete, sezvo mutsara wokuti “handisati ndambokuonai pano” uchiteverwa.

 • …ari kuenda kumba. Unoda kutaura chimwe chinhu kwaari here?

"Iye" anofanira kuuya pasina chinhu apa. chivakashure chemunhu wechitatu iyo inofanira kushandiswa. Chisazita chokuti Iye kana kuti Chinogona kuuyawo. Zvisinei, tinonzwisisa kuti munhu ari kurehwa pano ndiye munhu wechitatu ari mumwechete, sezvo mutsara wokuti “Unoda kutaura chimwe chinhu kwaari here” uchiteverwa.

 • Tarisa kwavari! ….. vari kutamba nhabvu pamwechete.

"Ivo" vanofanira kuuya pasina chinhu pano. munhu wechitatu muzvizhinji chisazita izvo zvavanofanira kushandiswa. Nechekare, sezvo mutsara wekutanga uchiti "vatarise", zvinonzwisiswa kuti zvinorehwa pano ndewechitatu munhu muzvizhinji.

 • …. izuva rakanaka nhasi.

"Iyo" inofanira kuuya pasina chinhu pano. chivakashure chemunhu wechitatu iyo inofanira kushandiswa. Mumutsara uyu, zvinoreva kuti "nhasi izuva rakanaka kwazvo", munhu wechitatu mumwechete anodiwa pakushandiswa nemazvo.

 • ….. vari kutaura Chirungu. Zvidzidzo zvedu zvechiRungu zvinotibatsira.

"Isu" tinofanirwa kuuya pasina chinhu apa. Mune mamwe mazwi, munhu wekutanga chirevo chezvizhinji chatinofanira kushandiswa. Mune mumwe mutsara, zvinonzwisiswa kuti zvinorehwa nemutsara wokuti "Zvidzidzo zvedu zveChirungu zvinobatsira zvakanyanya" ndiye munhu wekutanga muzvizhinji.

 • Bhizinesi…. Hanzvadzi yaKevin?

Sezvaunogona kufungidzira, "Iye" anofanira kuuya asina chinhu pano. Nemamwe mashoko, munhu wechitatu mumwechete chirevo chinofanira kushandiswa. Chisazita chokuti “iye” kana kuti “iyo” chinogona kushandiswawo. Nekudaro, zvinonzwisiswa kuti munhu anorehwa neshoko rekuti "hanzvadzi yaKevin" mukadzi. Nokudaro, chirevo che "She" chinova chakakosha.

 • …. vari kushambira mudziva. Handidi kukukokai.

"Iwe" unofanira kuuya pasina chinhu pano. Mune mamwe mazwi, munhu wechipiri mumwechete chirevo iwe unofanirwa kushandiswa. Chisazita chokuti "Isu kana "Ivo" vanogona kuuyawo. Zvisinei, sezvo mutsara wechipiri uchiti "ndanga ndisingadi kukukoka", tinogona kutaura kuti chisazita chemunhu chakarurama pano ndi "Iwe".

 • Vari…. mubhaisikopo? Handivaone.

"Ivo" vanofanira kuuya pasina chinhu pano. munhu wechitatu muzvizhinji chisazita izvo zvavanofanira kushandiswa. Izwi rokuti "iwe" rinogona kuuyawo. Zvakadaro, sezvo mutsara wekuti “Handivaoni” uchishandiswa mumutsara wechipiri, tinogona kutaura kuti chisazita chakarurama pano ndi“Ivo”.Chirungu Chinangwa Mafomu Maekisesaizi

 • Mudzidzisi anopa nguva dzose vadzidzi

Mumutsara uyu, chikamu che "vadzidzi" chakatsikiswa. Sezvo munhu wechitatu wezvizhinji achitaurwa, "vadzidzi" inotsiviwa ne "kwavariIzwi rokuti "" rinogona kushandiswa. Nemamwe manzwi, mutsara unogona kunyorwa patsva sekuti “mudzidzisi anogara achivapa basa remumba”.

 • Ndiri kuverenga bhuku hanzvadzi yangu mudiki.

Mumutsara uyu, tinoona kuti "hanzvadzi yangu" chikamu chakatsikiswa. Chisazitasingwi chokuti “iye” chinogona kushandiswa pachinzvimbo che“hanzvadzi yangu” sezvo chinotaurwa mumunhu wechitatu mumwechete. Mune mamwe mazwi, mutsara unogona kunyorwa zvakare se "Ndiri kumuverengera bhuku".

 • Vakomana vari kuchovha mabhasikoro avo.

Mumutsara uyu, chikamu che "mabhasikoro avo" chakatsikiswa. Chisazita chokuti "ivo" chinogona kushandiswa pachinzvimbo che "mabhasikoro avo" sezvo munhu wechitatu muuzhinji (asina hupenyu) ataurwa. Nemamwe mashoko, “Vakomana vari kuchovha kwavari” mutsara unogona kunyorwa zvakare se.

 • Baba vangu vari kunyora tsamba kuna John.

Mumutsara uyu, Johane ane mutsetse anogona kutsiviwa nemunhu wechitatu muumwechete. Sezvo Johane riri zita rechirume, chisazita chokuti “iye” chinogona kushandiswa pachinzvimbo chaJohani. Mune mamwe mazwi, "Baba vangu vari kunyora tsamba kwavari"

 • Handizivi mhinduro.

Mumutsara uyu, chisazita chemunhu wechitatu muumwechete (chisina upenyu) chinogona kushandiswa pachinzvimbo chechirevo chakatara “mhinduro”. Nemamwe manzwi, mutsara unogona kunyorwa patsva uchinzi “handiuzivi”.

 • Sally ari kuenda kunoona Maria.

Mumutsara uyu, zita rokuti Maria rinotsikirirwa. Sezvo Maria ari izita remunhukadzi, chisazita chemunhu wechitatu chinogona kushandiswa pachinzvimbo chaMaria. Mune mamwe mazwi, inogona kunyorwa se "Sally ari kuenda kunomuona".

 • Open hwindo, Ndapota!

Mumutsara uyu, chisazita chemunhu wechitatu mumwechete (chisina upenyu) chinogona kushandiswa pachinzvimbo chezwi rakatsikirirwa rekuti "hwindo". Mune mamwe mazwi, mutsara unogona kunyorwa zvakare se "vhura, ndapota".

 • unogona kuudza vanhu nzira yekuenda kuairport, ndapota?

Panzvimbo pekuti “vanhu” vakanyorwa mumutsara uyu, “kwavariIzwi rokuti "" rinogona kushandiswa. Naizvozvo, isu tinofanira kutaura kuti mutsara unogona kunyorwa se "ungavaudze nzira yekuenda kuairport, ndapota".

 • Mabhuku ndee Peter.

Peter izita rechirume. Saka pachinzvimbo chaPetro chivakashure chemunhu wechitatu iripo. Zvinofanira kucherechedzwa kuti mutsara unogona kunyorwa se "bhokisi ndezvake".

 • unogona kubatsira hanzvadzi yangu neni, Ndapota?

“Hanzvadzi yangu neni” zvinoreva ini nehanzvadzi yangu sechikamu chakatara. Panguva ino, zvinofanirwa kutaurwa kuti mutsara unoreva "unogona kutibatsira". "isu" pane kuti "hanzvadzi yangu neni" chisazitasingwi chemunhu kureva kuti, chivakashure chemunhu wekutanga chinogona kushandiswa. Zvinofanira kutaurwa kuti mutsara uchanyorwa se "unogona kutibatsira, ndapota".

Possessive Pronouns - Possessive Adjectives Exercises

 • Ko mukombe uyu ….. (wako/wako)?

Nezvekuyerera kwemutsara, "wako" anofanira kuuya. "Ko mukombe uyu ndewako here?" "Nekuti mutsara une chirevo"yako” inofanira kushandiswa.

 • Kofi ndeye ….. (yangu/yangu)

Nekufamba kwechirevo "zvangu“vanofanira kuuya. “yangu” inofanira kushandiswa sezvo uri mutsara unechirevo chekuti “kofi iyi ndeyangu”.

 • Bhachi iro ..... (her/hers)

Nekufamba kwechirevo "zvake“vanofanira kuuya. “rake” rinofanira kushandiswa sezvo uri mutsara unechirevo chekuti “bhachi iri nderake”.

 • Anogara mu…. (her/hers) imba

Nezvekuyerera kwechirevo, "zvese" zvinofanira kuuya. “wese” unofanira kushandiswa sezvo uri mutsara unoreva kuti “anogara mumba make”. “imba imwe neimwe” kureva kuti, “iye” anofanira kushandiswa sezvo riri zita rinobva pazita riri muchimiro chemba yake.

 • Ungangoda …… (yako/yako) foni.

Nezvekuyerera kwemutsara, "wako" anofanira kuuya. Sezvo "foni yako" ichishandiswa saizvozvo, "yako" inofanira kushandiswa pachinzvimbo che "yako".

 • Mota itsva iri …… (yavo/yavo)

Nekufamba kwechirevo "theirs“vanofanira kuuya. "yavo" inofanira kushandiswa sezvo iri kushandiswa sekuti "mota iyi ndeyavo". Kushandiswa kwe "Yavo" kunogoneka chete nekuvaka mutsara se "Mota yavo itsva".

 • Akabika ….. (zvedu/zvedu) zvokudya

Nezvekuyerera kwechirevo, "yedu" inofanira kuuya. Nokuti zvinoreva kuti “akabika zvokudya zvedu”.

 • Usamira pa…. (yangu/yangu) tsoka

Nekufamba kwechirevo "my“vanofanira kuuya. Nokuti, "rutsoka rwangu" kushandiswa kunowanikwa.

 • Akapa…. (her/hers) suitcase

Nezvekuyerera kwechirevo, "zvese" zvinofanira kuuya. Pane kushandiswa se "sutukesi yese". Nemamwe manzwi, mutsara une zita rinotevera chivakashure.

 • Ndakasangana …… (avo/theirs) Amai

Nezvekuyerera kwechirevo, "yavo" inofanira kuuya. Kushandiswa kwe "Amai vavo" hakugoneki. Pano, kana mutsara wekuti "amai vavo" wakadhindwa, "vavo" vaigona kushandiswa pachinzvimbo. Zvisinei, hapana kushandiswa kwakadaro mumutsara uyu.

 • Izvi here…. (yavo/yavo) kofi?

Panyaya yekuyerera kwechirevo, "yavo" inofanira kuunzwa. Semumuenzaniso wapfuura, sezvo chivakashure chichiteverwa nezita mumutsara, zvirevamwene haigone kushandiswa.

 • Scarf yegrey ndeye… (yangu/yangu)

Maererano nekuyerera kwechirevo, "yangu" inofanira kuunzwa. Nokuti, mumutsara, kunodiwa kusimbisa kuti zvinhu ndezvaani. Zvikasadaro, yaizofanira kushandiswa se "iyi ishati yangu yegrey".

 • Bhasikoro dzvuku iro…. (yedu/yedu)

Nezvekuyerera kwechirevo, "yedu" inofanira kuunzwa. Mumutsara uyu, panodiwa kusimbisa kuti zvinhu ndezvaani. "Bhasikoro dzvuku nderangu" sezvazvinoreva "vedu” inofanira kushandiswa.

Nekuda kweizvozvo, zvisazitavanhu muchirungu Zviri nyore kwazvo kunzwisisa. nominative, chinangwa, inobata Tinogona kutaura kuti zvisazitavanhu zvakaiswa mumapoka matatu akasiyana. Nekudzidzira kwakawanda, nyaya yacho ichave nyore kunzwisiswa.

Tese kubva kuchikoro chepuraimari Chirungu Tinoona chidzidzo chacho. Ichi chidzidzo, chinova chinofadza zvikuru kune vamwe vedu; Kune vamwe, kunoshanduka kuva chitambudzo chinoshuviwa kuti chipere nokukurumidza sezvinobvira. Zvakadaro, munyika yanhasi yekuti vanhu vave kuyambuka miganhu, chiRungu hachifanirwe kuonekwa sechidzidzo chinomanikidzirwa semasvomhu kana sainzi. Nokuti, zvose muupenyu hwebhizimisi uye mune zvose zvehupenyu hwezuva nezuva zvaunogona kufunga nezvazvo. Kuziva Chirungu Kwazova chinhu chinodiwa panzvimbo pechinodikanwa. Kufungira vanhu rusaruro pachirungu kunofanirwa kubviswa nekuda kwechikonzero ichi. Wese munhu kubva kumudzidzi wekireshi wemakore mashanu kusvika kune ane makore makumi matatu nemashanu anoshanda muhofisi mazuva ano muma2020s. Chirungu anofanira kuedza kudzidza.

Nhoroondo yeChirungu

Wakambozvibvunza here nezvenhoroondo yeChirungu, mutauro unonyanya kutaurwa pasirese pamwe neSpanish? Kubuda kwechiRungu kunotangira muzana ramakore rechishanu AD. Rwendo rwechiRungu kusvika parizvino rwakatanga nekumhara kwemarudzi matatu echiGerman aigara nyika dzeBritish panguva iyoyo. Munguva yekugara kwemadzinza echiGerman, mutauro weCeltic waitaurwa pavhu reBritish. Zvakadaro, kuendeswa kwevatauri vemutauro uyu kunzvimbo dzakasiyana-siyana nevapambi kwachinja zvinhu zvakawanda.

Pakati pa 450 na 1100 AD, madzinza echiGermany aipinda nechisimba ataurwa pamusoro apa Chirungu Zvakaonekwa kuti vaitaura mutauro wavakatumidza. Zvisinei, Chirungu chekare chakanga chisina chinhu chakafanana neChirungu chemazuva ano maererano nemataurirwo kana zviperengo. Kana tichitarisa chirungu chanhasi, tinofanira kuti mazwi mazhinji ashandiswa anotuswa nechiRungu chekare chatiri kutaura nezvacho, nyangwe zvazvo chakashanduka nekufamba kwemakore.

Negore ra1100, Chirungu chakakura chikapinda munguva yeMiddle English, senge muMiddle Ages. Nguva ino; Yakaenderera mberi kusvika pakutanga kwema1500. Muna 1066, nekukundwa nekutorwa kweEngland naWilliam Mukundi, anozivikanwa saDuke weNormandy, dzimwe ropafadzo dzakatanga kuwanikwa munzanga maererano nemutauro.

Chikamu chepasi chehuwandu, senge mune caste system muIndia Chirungu Pakutaura, vanhu veboka repamusoro vaitaura chiFrench. Nekuda kwemamiriro ezvinhu aya, muzana ramakore rechigumi nemana, mutauro unonzi Chirungu chepakati chakabuda nekuda kwekuiswa kwemazwi echiFrench kubva muChirungu. Tinofanira kutaura kuti mutauro uyu hauna kushandiswa pari zvino uye kunyange kunzwisisa kwawo kwakaganhurirwa.

Kubudirira kweChirungu Tichifunga izvi, tinogona kutaura kuti Chirungu chemazuva ano chinouya chekupedzisira. Tinogona kutaura kuti nguva iyi inosanganisira makore 1500 kusvika 1800. Somugumisiro wekuchinja kwezvematongerwo enyika nehupfumi muzana remakore rechi16, vanhu vekuBritain vakatanga kutaurirana nedzimwe nzanga. NekuRenaissance, mazwi mazhinji matsva nemadimikira zvakapinda mumutauro.

Mukuwedzera, kugadzirwa kwemichina yokudhinda kwakanga kuri budiriro yakakurumidzisa kubuda kwomutauro une chimiro chakadhindwa. Muchiitiko chinotevera, ivhu rakagadzirirwa kubuda kwemazwi matsva ekutenda kune Industrial Revolution uye tekinoroji. Mukuwedzera, idi rokuti Umambo hweBritain hwakafukidza chikamu chimwe muzvina chenyika nokufamba kwenguva chaiva chinhu chakatapura kukura kweChirungu.

Nekuda kweizvozvo, tinogona kutaura kuti Chirungu chakapfuura nematanho akawanda akakosha mumakore uye chasvika nhasi.

Nei Tichifanira Kudzidza Chirungu?

Wese munhu, pasina kusarudzika, kubva kutanga kwema1990 Chirungu Anoti kudzidza kwakakosha. Zvisinei, mupfungwa dzevanhu vakawanda, nekuedza kukuru uye chirungu personal pronouns Pane mibvunzo yemibvunzo pamusoro pekuti kudzidza kwakakosha sei. muzvikoro Dzidzo yeChirungu Yasvika padanho rekireshi! Uye zvakare, Chirungu Hazvibviri kusvika kune chero chinzvimbo muhupenyu hwebhizinesi usingazvizive! Mune mamwe mazwi, tinogona kutaura zviri nyore kuti Chirungu chinowanikwa mune zvese zvebhizinesi uye hupenyu hwezuva nezuva.

 • Kunyange zvazvo nhamba yevatauri veChirungu yekuzvarwa ichizivikanwa semamiriyoni mazana mana, vanhu vanoda kusvika mabhiriyoni 400 pasi rose Chirungu kutaura. Chirungu ndiwo mutauro unonyanya kushanda mumakona ese ebhizinesi, dzidzo, hunyanzvi, tsika uye varaidzo yenyika.
 • Chirungu Kana iwe uchiziva, iwe unogona kuenderana nekuchinja kwepasirese. Mune mamwe mazwi, iwe uchave nemukana wekudzidza nezvezvinoitika mumakona ese epasi.
 • Chirungu Kana iwe uchiziva, haufanirwe kumirira kuti zviwanikwa zvakanyorwa mumutauro uyu zvishandurirwe muchiTurkey kuti uverenge. Iwe unozoda Chirungu kwete chete kuti uwedzere kunze kwenyika, asiwo kuti uve akanakisa munharaunda yako.
 • Chirungu Izvi zvichawedzera kuzvivimba kwako. Unozonzwa zviri nani kana ukabudirira pane zvaunoita. Pamusoro pezvo, paunodzidza nekutaura Chirungu, uchawana ruremekedzo kubva kwaunogara.
 • Kana iwe ukadzidza Chirungu padanho repamusoro-repakati maererano nekuverenga, kuteerera, kunyora uye kutaura maitiro, hauzopotsa chero basa kana dzidzo mikana inouya kwauri.
 • Mutauro wedzidzo mumayunivhesiti epamusoro eTurkey Chirungu Tinogona kuti ndizvo. Kuzvikoro zvakaita seBoğaziçi University, Middle East Technical University neBilkent University, makosi ese anodzidziswa neXNUMX% Chirungu. Kana iwe uchiziva Chirungu, unogona kupasa kugadzirira kusvetuka bvunzo dzezvikoro izvi. Iwe unogona zvakare kubudirira mumakosi ako mudhipatimendi rako.
 • Pakupedzisira, Zvivakashure zvechiRungu Tinofanira kutaura kuti kudzidza kwakakosha zvakanyanya pakukura kwehuropi. Paunenge uchidzidza chero mutauro wekunze, uropi hwako hunoshanda nehunyanzvi hwakasiyana pane hwekufunga hwahunoshandiswa. Kana ukataura nekunyora zvimiro zvemitsara zvakasiyana zvakanaka, unovandudza zvose pfungwa dzako nendangariro.

german kudzidza bhuku

Vadiwa vaenzi, munokwanisa kudzvanya pamufananidzo uri pamusoro kuti muone uye mutenge bhuku redu rekudzidza rechiGerman, rinofadza munhu wese kubva kudiki kusvika kumukuru, rakagadzirwa nenzira yakanaka kwazvo, rine ruvara, rine mifananidzo yakawanda, uye rine zvese zvine hudzamu uye zvinonzwisisika zvidzidzo zveTurkey. Tinogona kutaura nerunyararo rwepfungwa kuti ibhuku rakanaka kune avo vanoda kudzidza chiGerman vari voga uye vari kutsvaga chidzidzo chechikoro chinobatsira, uye kuti rinogona kudzidzisa chiGerman kune chero munhu.

Unogonawo kuzvifarira
2 Makomendi
 1. Gülçin anodaro

  Tsananguro yezvisazitasingwi zvechirungu yakanaka, asi mienzaniso yaigona kunge yakati rerukei.

 2. gokan anodaro

  Ndinogona kuti ichi ndicho chinyorwa chakanakisa uye chakazara chandaverenga pamazita echiRungu.

Siya mhinduro

Your kero e haangazozikamwi ichibudiswa.

matatu × 4 =